ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
  1111111  
  ดร. โพยม  จันทร์น้อย  

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ดร.โพยม  จันทร์น้อย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ

สถานที่เกิด จังหวัดพัทลุง          วัน/เดือน/ปีเกิด   25 พฤศจิกายน  2500

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.2521   ครู 2 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ปี พ.ศ.2538   ช่วยราชการกรมสามัญศึกษา (สำนักผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา)               

ปี พ.ศ.2543   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน

ปี พ.ศ.2546   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2552  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนนี) นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2557  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปี พ.ศ. 2559  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประวัติการศึกษา

 

 วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพัทลุง 2517
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2519
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา 2521
ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 2525
การศึกษามหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

2557

ประวัติการฝึกอบรม

         -   หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 เลขที่ 193

         -   หลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่8เมื่อ 18  ก.ย. 2558  ถึง  22  ต.ค.  2558

         -   ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1/2537 เลขที่ 74

         -   หลักสูตรโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 หลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 2

         -   หลักสูตรผู้บริหารตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ   

         -   หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ

         -   หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวน

         -   หลักสูตรโครงการกฎหมายสำหรับผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

         -   กำลังศึกษา เรื่อง การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล

          ตระกูลช้างเผือก ป.ช.  ปี พ.ศ.  4 ธันวาคม 2558

          ตระกูลมงกุฎไทย ป.ม. ปี พ.ศ.  3 ธันวาคม 2555

การดูงาน (ที่สำคัญๆ)

 

การดูงาน
เรื่อง สถานที่ . ทุนการดูงาน

1. การศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานในระดับสากล ตามโครงการHigh Performing School ของ สพฐ.

2. ศึกษาดูงานด้านการยกระดับคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

3.  ศึกษาดูงานด้านการยกระดับคุณภาพ การบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

4. ศึกษาดูงานการศึกษาประเทศจีนตามโครงการ นบส.ศธ.

 

ณ ประเทศฟินแลนด์
สวีเดน  เดนมาร์ก
นอร์เวย์

สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย  เช็ก เยอรมัน

สหรัฐอเมริกา

 

ประเทศจีน

 

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

 

 

 

 

การปฏิบัติงานพิเศษ

-  ประธานศูนย์โครงการการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ศูนย์จังหวัดยะลา

-  โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

 

รางวัลที่ได้รับ

 

วัน เดือน ปี ได้รับรางวัล รางวัล/เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคล ที่มอบรางวัล
2558 พ่อตัวอย่าง จากพลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรีเป็นผู้แทนประองค์ เป็นผู้มอบรางวัล
2556 ผู้บริหารดีเด่น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
2556 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สบมท.
2555 หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา
2554 ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สกสค.
2549 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
2545 คุรุสดุดี คุรุสภา

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg