เผยแพร่ผลงานคุณครู

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         211      
         ครูสุนทร  พริกจำรูญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มที่1จำนวนเต็ม
     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         406      
       

ครูณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 

     

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg