ดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ

Display # 
Title Author Hits
"ปฏิทินนิเทศการเรียนการสอน 1-59" Written by Super User 108
"มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" Written by Super User 86
"เพชรสวนนนท์" Written by Super User 224
"แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 2-2558" Written by Super User 104
"แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙" Written by Super User 142
SKNWCSS หลักสูตร 2 Written by Super User 87
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสิ่งที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติ ต้องมี และทำให้เกิด Written by Super User 67
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Written by Super User 60
นิเทศการสอน Written by Super User 140
บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน ปี 2561 Written by Super User 57

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg